Steven de Vries

Navigatie Menu

Commissiebijdrage over Windenergie

Voorzitter, Onze kinderen zullen onze generatie politici niet beoordelen op de vraag of wij de economie een procentje hebben laten groeien of krimpen. De vraag van toekomstige generaties zal vooral zijn in hoeverre wij er in geslaagd zijn om de grootste uitdaging van deze tijd, klimaatverandering, af te remmen en te laten stoppen. Vandaag en de komende weken is het onze taak als politici om over onze korte termijnbelangen heen te stappen en moed te tonen. Wij zijn gekozen om het algemeen belang te dienen. Dat kan betekenen dat wij keuzes moeten maken die voor de korte termijn, voor sommigen wellicht, oncomfortabel zijn, maar voor de lange termijn verstandig. Dat kan betekenen dat er in een wijk een gedeelte van de bevolking even wat minder enthousiast is over ons werk, terwijl de rest van de stad dit wel kan waarderen. Voorzitter, Voor ons ligt een plan waar al ruim drie jaar tot in den treuren over is geparticipeerd en waar voor miljoenen onderzoek naar is verricht. De commissie voor de Milieueffectrapportage, een onafhankelijke instantie, spreekt dan ook van zeer goede onderzoeken. Alle zorgen van omwonenden zijn serieus onderzocht. Het plan is, wat betreft aantallen windmolens, in die drie jaar meer dan gehalveerd. De initiatiefnemers zijn zeer strenge eisen opgelegd. Zo streng, dat zelfs van slagschaduw geen sprake meer is, het geluid aan de gevel tot dat van de geluidsproductie van een moderne koelkast is gereduceerd en het effect op de woningwaarde minimaal geacht wordt. Ook uit andere cases blijkt er weinig tot geen effect op de woningwaarde. De Gemeente Tholen verlaagde de OZB voor omliggende woningen bij de bouw van een aantal windmolens, maar is daar recent op terug gekomen omdat de komst van windmolens geen effect blijkt te hebben op verkoopprijs van woningen. Ondanks de zeer zorgvuldige planvorming zijn er toch mensen die blijven pleiten voor een onderzoek naar alternatieven. Ook in deze Raad zitten collega’s die denken (of is het hopen) dat je het met zonne-energie wel redt. De Raad van State concludeerde hierover onlangs het volgende (ik citeer): “duurzame alternatieven voor windenergie (zoals zonne-energie) zijn niet in voldoende mate beschikbaar en heel veel duurder.” Bovendien blijkt...

Read More

GroenLinks is trots op positief besluit windmolens

GroenLinks Utrecht is trots en verheugd met het collegebesluit om door te gaan met de bouw van zes windmolens op het industrieterrein Lage Weide. “De windmolens zorgen voor een CO2-reductie van 85.000 ton per jaar. Bovendien garanderen de windmolens 10.000 huishoudens lagere energieprijzen.” Dit zegt raadslid Steven de Vries in een reactie op het dinsdag genomen besluit. De bouw van de zes molens, die 10.000 huishoudens van stroom moeten voorzien, past binnen de doelstelling die de gemeente zichzelf heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn; wind is de meest kosteneffectieve vorm van duurzame energie. Stroomprijzen GroenLinks vindt de bouw van de windmolens belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast zijn de windmolens volgens De Vries goed voor de portemonnee van de 10.000 huishoudens. “Stroomprijzen zullen blijven stijgen. Met windenergie kunnen we omwonenden een vaste stroomprijs garanderen.” Toch begrijpt De Vries dat de windmolens controversieel zijn. “GroenLinks was zich vanaf het begin bewust van de vragen en ongerustheden die buurtbewoners hebben. Juist daarom heeft de gemeente zichzelf veel strengere normen opgelegd dan de normen die landelijk gelden: geluidshinder en gezondheidsrisico’s zijn inmiddels uitgebreid onderzocht, onafhankelijk getoetst en uitgesloten.” Stadsdebat De Vries roemt de zorgvuldigheid van de procedure: “Bewoners zijn vanaf het begin betrokken, er is een klankbordgroep opgericht, een stadsdebat georganiseerd en alle Utrechters hebben hun bezwaren kenbaar kunnen maken en deze zijn ook meegenomen in het besluit. Het feit dat het oorspronkelijke aantal van veertien windmolens nu bijgesteld is naar zes, is hier een voorbeeld van.” Na het collegebesluit moet de gemeenteraad zich nu buigen over het voorstel. Een flinke meerderheid van de gemeenteraad heeft tot nu toe altijd een positieve grondhouding gehad. De Vries verwacht dan ook niet dat het plan in de raad zal stranden. “De raad heeft de resultaten van de onderzoeken die uitwijzen dat de windmolens aan de strengste normen voldoen onderschreven. Ik zie het raadsbesluit met vertrouwen...

Read More

Ontwerp fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal klaar

Het ontwerp van de fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal is klaar. Hiermee is een grote stap gezet in de realisatie van de fietsbrug die er mede voor moet zorgen dat Leidsche Rijn nog meer verbonden wordt met Utrecht. Tijdens de commissievergadering bleek er een meerderheid voor het bestemmingsplan voor de fietsbrug. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober is het bestemmingsplan een zogenaamd hamerstuk. Dan zal het formeel bekrachtigd worden. Fietsbrug De fietsbrug komt over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn loopt langs park Oog in Al naar de Munt. Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Zebrapaden Tijdens de commissievergadering zei wethouder Lintmeijer (GroenLinks) dat hij ‘erg blij is met het ontwerp’. “Het is gelukt om op een goede manier vorm te geven aan de fietsbrug.” GroenLinks-woordvoerder Steven de Vries pleitte tijdens de vergadering voor het terugbrengen van de zebrapaden waar ze nu al liggen. Wethouder Lintmeijer zei toe dit te doen. Eben Haëzerschool Voor de realisatie van de fietsbrug moet de Eben Haëzerschool verhuizen naar Leidsche Rijn Centrum. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er voldoende buitenruimte komt voor de schoolkinderen. “Dit betekent dat de fietspaden goed gescheiden worden van het schoolplein.” Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat de school duurzaam wordt gebouwd en dat er rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteit. “Dit wordt als uitdrukkelijk punt meegenomen in het definitieve ontwerp van de Eben Haëzerschool in Leidsche Rijn,” zei Lintmeijer. Snelle verbinding Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college het fietsgebruik stimuleren. Het past in het maatregelenpakket waarin het college kiest voor de fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer. Voor fietsers vanuit het centrum en Oog in Al ligt er straks een snelle verbinding naar Leidsche Rijn en het toekomstige centrum en verder richting het Groene...

Read More