Steven de Vries

Navigatie Menu

Sekswerk

Ik woon al jaren vlak bij de Hardebollenstraat. Een straat waar de etalages er tegenwoordig heel anders uitzien dan toen ik in de buurt kwam wonen. Het rode licht en de hoge stoelen zijn samen met de sekswerkers verdwenen. Als je goed kijkt, zie je nog wel dat de kleine ruimtes achter de etalages ooit een ander doel dienden. Nu staan de etalages vol met de dromen van jonge ondernemers. Er is weinig wat aan de oude bewoners van de straat herinnert. Ruim drie jaar geleden sloot de gemeente de prostitutieramen vanwege sterke verdenkingen van mensenhandel. Terecht, want mensen die worden uitgebuit verdienen onze steun. Dat een groot gedeelte van de sekswerkers het werk vrijwillig doet hoor je zelden. Maar wie komt er voor hun belangen op? Deze sekswerkers verdienen een goede werkplek, een plek waar ze hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. De keuzes die we in Utrecht moeten maken zijn niet eenvoudig. Het is geen gemakkelijk dossier. We zijn inmiddels bijna vier jaar bezig om raamprostitutie weer een plek te geven in Utrecht. En we zijn er nog steeds niet. Alle raamprostitutie zou een plek krijgen bij Het Nieuwe Zandpad. Maar zo’n vaart loopt het niet, Het Nieuwe Zandpad is wéér vertraagd. Sommige vrouwen die aan het Zandpad of in de Hardebollenstraat werkten zijn hun beroep illegaal vanuit huis of hotels gaan beoefenen. Is het er voor hen echt veiliger op geworden? Soms ben ik bang dat we tussen alle regels en procedures de vrouwen om wie het gaat uit het oog verliezen. Als je nu door de Hardebollenstraat loopt zie je ze misschien niet meer, maar met het sluiten van de ramen zijn deze vrouwen niet ineens verdwenen. En onze verantwoordelijkheid om ze een veilige plek te bieden al helemaal niet. Prostitutie is in Nederland een legaal beroep. Toch hebben sekswerkers amper een stem in de discussie over nieuwe werkplekken. Prostitutie is voor veel mensen nog steeds een groot taboe. Dat juist dit taboe leidt tot marginalisering en criminalisering, daar hoor je niemand over. Ik vind het belangrijk om juist een stem te geven aan hen die niet gehoord worden. Voor mij...

Read More

Commissiebijdrage over Windenergie

Voorzitter, Onze kinderen zullen onze generatie politici niet beoordelen op de vraag of wij de economie een procentje hebben laten groeien of krimpen. De vraag van toekomstige generaties zal vooral zijn in hoeverre wij er in geslaagd zijn om de grootste uitdaging van deze tijd, klimaatverandering, af te remmen en te laten stoppen. Vandaag en de komende weken is het onze taak als politici om over onze korte termijnbelangen heen te stappen en moed te tonen. Wij zijn gekozen om het algemeen belang te dienen. Dat kan betekenen dat wij keuzes moeten maken die voor de korte termijn, voor sommigen wellicht, oncomfortabel zijn, maar voor de lange termijn verstandig. Dat kan betekenen dat er in een wijk een gedeelte van de bevolking even wat minder enthousiast is over ons werk, terwijl de rest van de stad dit wel kan waarderen. Voorzitter, Voor ons ligt een plan waar al ruim drie jaar tot in den treuren over is geparticipeerd en waar voor miljoenen onderzoek naar is verricht. De commissie voor de Milieueffectrapportage, een onafhankelijke instantie, spreekt dan ook van zeer goede onderzoeken. Alle zorgen van omwonenden zijn serieus onderzocht. Het plan is, wat betreft aantallen windmolens, in die drie jaar meer dan gehalveerd. De initiatiefnemers zijn zeer strenge eisen opgelegd. Zo streng, dat zelfs van slagschaduw geen sprake meer is, het geluid aan de gevel tot dat van de geluidsproductie van een moderne koelkast is gereduceerd en het effect op de woningwaarde minimaal geacht wordt. Ook uit andere cases blijkt er weinig tot geen effect op de woningwaarde. De Gemeente Tholen verlaagde de OZB voor omliggende woningen bij de bouw van een aantal windmolens, maar is daar recent op terug gekomen omdat de komst van windmolens geen effect blijkt te hebben op verkoopprijs van woningen. Ondanks de zeer zorgvuldige planvorming zijn er toch mensen die blijven pleiten voor een onderzoek naar alternatieven. Ook in deze Raad zitten collega’s die denken (of is het hopen) dat je het met zonne-energie wel redt. De Raad van State concludeerde hierover onlangs het volgende (ik citeer): “duurzame alternatieven voor windenergie (zoals zonne-energie) zijn niet in voldoende mate beschikbaar en heel veel duurder.” Bovendien blijkt...

Read More

GroenLinks: maak windmolens Rijnenburg mogelijk

Om de vestiging van windmolens in de polder Rijnenburg mogelijk te maken, vraagt GroenLinks Utrecht tijdens het slotdebat van de programmabegroting 2014 aan het college om het bestemmingsplan te wijzigen. GroenLinks-raadslid Steven de Vries dient hiertoe donderdagavond eventueel een motie in. Eind oktober besloot het college van Burgemeester en Wethouders om door te gaan met de bouw van zes windmolens op Lage Weide. Hoewel de grondhouding van de meeste politieke partijen over de windmolens positief was, lieten verschillende partijen kort na het collegebesluit weten dat zij uiteindelijk niet zouden instemmen met de bouw van de windmolens. “GroenLinks betreurt het dat op deze manier een uniek bewonersinitiatief dreigt te sneuvelen,” aldus GroenLinks-raadslid Steven de Vries. Schone energie De Vries: “Schone energie is een onderwerp dat GroenLinks deze collegeperiode op de agenda heeft gezet. De ervaring leert dat het proces om windmolens te realiseren er één van de lange adem is. Omdat het onderwerp te belangrijk is om op de lange baan te schuiven, willen we nu direct ruimte geven aan initiatieven in Rijnenburg.” Volgens De Vries zouden zes windmolens meer dan tienduizend huishoudens van schone energie kunnen voorzien. “Dit is niet alleen goed voor de besparing van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering, maar levert bovendien een fikse besparing op.” Polder Polder Rijnenburg is volgens De Vries een goede locatie, omdat de bebouwing van de polder voorlopig van de baan is. “De economische terugverdientijd van een windmolen is minder dan tien jaar, dus de bouw van de windmolens zit een eventuele toekomstige ontwikkeling van Rijnenburg dus niet in de weg,” zegt De Vries. Bewonersinitiatief De gemeenteraad heeft zichzelf als doel gesteld in 2020 20 procent van het totale energiegebruik duurzaam op te wekken. De gemeente Utrecht is daarom een aantal jaar geleden gestart met het programma Utrechtse Energie.  Dit programma stimuleert energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Onder aanvoering van Energie-U, een initiatief van Utrechtse bewoners en bedrijven, is onderzoek gedaan naar windmolens op Lage Weide. Afgelopen jaar hebben belanghebbenden hun visie gegeven op de windmolenplannen. Hierdoor zijn er nog strengere voorwaarden gesteld die moeten waarborgen dat de overlast tot een minimum beperkt...

Read More