Steven de Vries

Navigatie Menu

Sekswerk

Ik woon al jaren vlak bij de Hardebollenstraat. Een straat waar de etalages er tegenwoordig heel anders uitzien dan toen ik in de buurt kwam wonen. Het rode licht en de hoge stoelen zijn samen met de sekswerkers verdwenen. Als je goed kijkt, zie je nog wel dat de kleine ruimtes achter de etalages ooit een ander doel dienden. Nu staan de etalages vol met de dromen van jonge ondernemers. Er is weinig wat aan de oude bewoners van de straat herinnert. Ruim drie jaar geleden sloot de gemeente de prostitutieramen vanwege sterke verdenkingen van mensenhandel. Terecht, want mensen die worden uitgebuit verdienen onze steun. Dat een groot gedeelte van de sekswerkers het werk vrijwillig doet hoor je zelden. Maar wie komt er voor hun belangen op? Deze sekswerkers verdienen een goede werkplek, een plek waar ze hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. De keuzes die we in Utrecht moeten maken zijn niet eenvoudig. Het is geen gemakkelijk dossier. We zijn inmiddels bijna vier jaar bezig om raamprostitutie weer een plek te geven in Utrecht. En we zijn er nog steeds niet. Alle raamprostitutie zou een plek krijgen bij Het Nieuwe Zandpad. Maar zo’n vaart loopt het niet, Het Nieuwe Zandpad is wéér vertraagd. Sommige vrouwen die aan het Zandpad of in de Hardebollenstraat werkten zijn hun beroep illegaal vanuit huis of hotels gaan beoefenen. Is het er voor hen echt veiliger op geworden? Soms ben ik bang dat we tussen alle regels en procedures de vrouwen om wie het gaat uit het oog verliezen. Als je nu door de Hardebollenstraat loopt zie je ze misschien niet meer, maar met het sluiten van de ramen zijn deze vrouwen niet ineens verdwenen. En onze verantwoordelijkheid om ze een veilige plek te bieden al helemaal niet. Prostitutie is in Nederland een legaal beroep. Toch hebben sekswerkers amper een stem in de discussie over nieuwe werkplekken. Prostitutie is voor veel mensen nog steeds een groot taboe. Dat juist dit taboe leidt tot marginalisering en criminalisering, daar hoor je niemand over. Ik vind het belangrijk om juist een stem te geven aan hen die niet gehoord worden. Voor mij...

Read More

Ontwerp fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal klaar

Het ontwerp van de fietsbrug Amsterdam-Rijnkaal is klaar. Hiermee is een grote stap gezet in de realisatie van de fietsbrug die er mede voor moet zorgen dat Leidsche Rijn nog meer verbonden wordt met Utrecht. Tijdens de commissievergadering bleek er een meerderheid voor het bestemmingsplan voor de fietsbrug. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober is het bestemmingsplan een zogenaamd hamerstuk. Dan zal het formeel bekrachtigd worden. Fietsbrug De fietsbrug komt over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn loopt langs park Oog in Al naar de Munt. Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Zebrapaden Tijdens de commissievergadering zei wethouder Lintmeijer (GroenLinks) dat hij ‘erg blij is met het ontwerp’. “Het is gelukt om op een goede manier vorm te geven aan de fietsbrug.” GroenLinks-woordvoerder Steven de Vries pleitte tijdens de vergadering voor het terugbrengen van de zebrapaden waar ze nu al liggen. Wethouder Lintmeijer zei toe dit te doen. Eben Haëzerschool Voor de realisatie van de fietsbrug moet de Eben Haëzerschool verhuizen naar Leidsche Rijn Centrum. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er voldoende buitenruimte komt voor de schoolkinderen. “Dit betekent dat de fietspaden goed gescheiden worden van het schoolplein.” Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat de school duurzaam wordt gebouwd en dat er rekening wordt gehouden met de luchtkwaliteit. “Dit wordt als uitdrukkelijk punt meegenomen in het definitieve ontwerp van de Eben Haëzerschool in Leidsche Rijn,” zei Lintmeijer. Snelle verbinding Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college het fietsgebruik stimuleren. Het past in het maatregelenpakket waarin het college kiest voor de fiets, openbaar vervoer en schoon vervoer. Voor fietsers vanuit het centrum en Oog in Al ligt er straks een snelle verbinding naar Leidsche Rijn en het toekomstige centrum en verder richting het Groene...

Read More

Molens krijgen wind in de wieken

Het Utrechtse college, bestaande uit GroenLinks, D66 en PvdA, heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de realisatie van zes windmolens op industrieterrein Lage Weide. Na een lang en zorgvuldig traject, waarbij bewoners en belanghebbenden zich hebben kunnen uitspreken, start binnenkort de officiële inspraak op het voorstel. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad dit najaar definitief over plaatsing van de molens. Ambitie De gemeente heeft een milieueffectrapportage en maatschappelijke kosten-batenanalyse uit laten voeren en onderzocht of het plan realiseerbaar is en onder welke voorwaarden. Raadslid en woordvoerder Steven de Vries is blij met de positieve uitkomsten. “GroenLinks wil dat Utrecht een bijdrage levert aan het zoveel mogelijk tegengaan van klimaatverandering. In het collegeprogramma is dan ook opgenomen dat we in 2020 20% duurzame energie willen opwekken. Om die doelstelling te halen, heb je naast zonne-energie ook windenergie nodig”, zegt De Vries. GroenLinks is voorvechter van een zo groen en duurzaam mogelijke samenleving. Daar hoort de ambitie bij Utrecht in 2030 klimaatneutraal te maken. De Vries: “Om aan die ambitie te kunnen voldoen moeten we investeren in duurzame energievormen als windenergie. Daarbij is het van belang dat, zoals in dit geval goed gelukt is, er breed overlegd wordt met de buurt om de impact en de overlast zo klein mogelijk te houden. Het college verdient op dit punt een groot compliment.” Provincie De provincie Utrecht stelde onlangs de Ruimtelijke Structuurvisie op. Hierin verankerden de provinciale fracties van GroenLinks, PvdA en D66 Lage Weide als locatie voor windenergie. “Door windmolens te bouwen op industrieterrein Lage Weide komen de Gemeente en Provincie tegemoet aan de afspraken met Minister Kamp om tot 2020 het aantal windmolenlocaties in Nederland te verdubbelen. Zo werken we niet alleen aan het tegengaan van klimaatverandering, maar wordt de Nederlandse energieproductie bovendien minder afhankelijk van vervuilende kolen- en kerncentrales”, aldus De Vries. Positief Het collegebesluit betreft de door de gemeente Utrecht gekozen voorkeursvariant waarbij er zes windmolens worden geplaatst met een vermogen van 2,5 MW, centraal op het industrieterrein Lage Weide. Het besluit komt grotendeels tegemoet aan de eisen van de klankbordgroep, en neemt bovendien het onderzoek van de GG&GD naar geluidseffecten, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het onderzoek naar de slagschaduw van de...

Read More