Voorzitter,
Onze kinderen zullen onze generatie politici niet beoordelen op de vraag of wij de economie een procentje hebben laten groeien of krimpen. De vraag van toekomstige generaties zal vooral zijn in hoeverre wij er in geslaagd zijn om de grootste uitdaging van deze tijd, klimaatverandering, af te remmen en te laten stoppen. Vandaag en de komende weken is het onze taak als politici om over onze korte termijnbelangen heen te stappen en moed te tonen. Wij zijn gekozen om het algemeen belang te dienen. Dat kan betekenen dat wij keuzes moeten maken die voor de korte termijn, voor sommigen wellicht, oncomfortabel zijn, maar voor de lange termijn verstandig. Dat kan betekenen dat er in een wijk een gedeelte van de bevolking even wat minder enthousiast is over ons werk, terwijl de rest van de stad dit wel kan waarderen.

Voorzitter,
Voor ons ligt een plan waar al ruim drie jaar tot in den treuren over is geparticipeerd en waar voor miljoenen onderzoek naar is verricht. De commissie voor de Milieueffectrapportage, een onafhankelijke instantie, spreekt dan ook van zeer goede onderzoeken. Alle zorgen van omwonenden zijn serieus onderzocht. Het plan is, wat betreft aantallen windmolens, in die drie jaar meer dan gehalveerd. De initiatiefnemers zijn zeer strenge eisen opgelegd. Zo streng, dat zelfs van slagschaduw geen sprake meer is, het geluid aan de gevel tot dat van de geluidsproductie van een moderne koelkast is gereduceerd en het effect op de woningwaarde minimaal geacht wordt. Ook uit andere cases blijkt er weinig tot geen effect op de woningwaarde. De Gemeente Tholen verlaagde de OZB voor omliggende woningen bij de bouw van een aantal windmolens, maar is daar recent op terug gekomen omdat de komst van windmolens geen effect blijkt te hebben op verkoopprijs van woningen.

Ondanks de zeer zorgvuldige planvorming zijn er toch mensen die blijven pleiten voor een onderzoek naar alternatieven. Ook in deze Raad zitten collega’s die denken (of is het hopen) dat je het met zonne-energie wel redt. De Raad van State concludeerde hierover onlangs het volgende (ik citeer): “duurzame alternatieven voor windenergie (zoals zonne-energie) zijn niet in voldoende mate beschikbaar en heel veel duurder.” Bovendien blijkt de economische en energetische rentabiliteit van zonnepanelen veel lager te liggen dan van windmolens. GroenLinks is dus niet direct enthousiast van verder onderzoek naar alternatieven, als daar toch een meerderheid voor blijkt dan stel ik voor om een expertmeeting te houden met de beste wetenschappers die onze universiteit en hogeschool rijk is, maar het daar dan ook bij te laten.

Voorzitter,
We spreken vandaag niet alleen over de wenselijkheid van windenergie op Lage Weide, maar ook over de manier waarop wij als gemeente met initiatieven uit de samenleving omgaan. Terwijl wij hier in verschillende vergaderingen en met grote regelmaat spreken over de veranderende rol van de lokale overheid, lijkt het alsof een meerderheid van onze raad zijn gevoelens en ambities hierover voor het gemak even uitschakelt nu het wat minder goed uitkomt. Het initiatief van energie-u is een burgerinitiatief pur sang, het bevreemd mij dan ook dat bij het spreken over draagvlak er alleen gekeken lijkt te worden naar het aantal zienswijzen dat tegenstanders ingediend hebben in de afgelopen maanden. Dit gaat allereerst in het geheel voorbij aan hun inhoudelijke boodschap en mogelijk genuanceerde zorgen. Maar schept ook interessant precedenten. Journalist Mario Gibbels verwees in zijn column geheel terecht naar de wijze waarop Hans Spekman de vestiging van hostels voor elkaar probeerde te krijgen. Was daar wel zoveel draagvlak voor? Voorzitter; Waar gaan wij eventuele toekomstige studentenhuisvesting nog mogelijk maken? De lijst met voorbeelden van onderwerpen waarbij draagvlak een issue kan zijn is lang te maken. Maar dat zal ik niet doen. Wel is het belangrijk om te beseffen dat er de afgelopen decennia geen enkele energiecentrale is gebouwd waar louter positieve zienswijzen over zijn ingediend. GroenLinks spreekt dan ook niet over te weinig draagvlak, wij denken dat het initiatief van energie-u erg veel draagvlak in de hele stad kent. Te veel draagvlak om de plannen af te schieten.

Gisteren besloot onze zeer gewaardeerde provincie om ons de ruimte te geven onze definitieve beslissing mogelijk uit te stellen. Tegelijkertijd leggen ze de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de provinciale opgave om windenergie te realiseren wel zeer nadrukkelijk bij ons neer. GroenLinks zou het liefst nu een positief besluit nemen ten aanzien van deze structuurvisie, maar zoals u weet wij kunnen ook tellen. Kansen die tegemoet komen aan de betrokkenheid van Utrechtse burgers en bedrijven bij duurzame energie enerzijds en de zorgen van omwonenden anderzijds zullen wij welwillend bekijken, mits de kaders open en transparant geformuleerd zijn.

Voorzitter,
Gedurende het gehele proces heeft GroenLinks zich op het standpunt gesteld dat wij, onder voorbehoud van de onderzoeken, enthousiast zijn over windenergie op Lage Weide. Dat behoeft geen verrassing te zijn. Op basis daarvan zou onze fractie dan ook willen instemmen met de voorgestelde structuurvisie. Al heb ik daar voor dit moment nog één vraag over aan de wethouder: Energie-U meldde tijdens de Raadsinformatieavond dat de nu voorliggende structuurvisie, een aantal technische onjuistheden bevat. Klopt dit? Is de wethouder bereid om deze alsnog te corrigeren?

Verder heeft mijn fractievoorzitter tijdens de begrotingsbehandeling aangekondigd dat wij samen met de Christenunie met een motie komen over Windenergie op Rijnenburg. Deze zal ik op korte termijn naar de collega’s sturen.